ภาพรวม สพป.พิจิตร เขต 2

วันที่ 02 ธันวาคม 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ (วันนี้) 0
หายป่วย (วันนี้) 0
ฉีดวัคซีนเพิ่ม (วันนี้) 10

100

ผู้ป่วยยืนยันสะสม (นักเรียน)

74

ผู้ป่วยหาย (นักเรียน)

26

รักษาตัว (นักเรียน)

0

ผู้เสียชีวิต (นักเรียน)

3

ผู้ป่วยยืนยันสะสม (ครูและบุคลากร)

2

ผู้ป่วยหาย (ครูและบุคลากร)

1

รักษาตัว (ครูและบุคลากร)

0

ผู้เสียชีวิต (ครูและบุคลากร)

เข็มที่1 (นักเรียน) 2,275
15.07% จากทั้งหมด 15,095 คน
70.08% จาก12ปีขึ้นไป 2,864 คน
เข็มที่2 (นักเรียน) 536
3.55% จากทั้งหมด 15,095 คน
2.90% จาก12ปีขึ้นไป 2,864 คน
เข็มที่1 (ครูและบุคลากร) 1,545
95.31% จากทั้งหมด 1,621 คน
เข็มที่2 (ครูและบุคลากร) 1,548
95.50% จากทั้งหมด 1,621 คน
เข็มที่3 (ครูและบุคลากร) 296
18.26% จากทั้งหมด 1,621 คน
On-Site 75 โรงเรียน
61.48% จาก 122 โรงเรียน
On-Line 0 โรงเรียน
0.00% จาก 122 โรงเรียน
On-Air 0 โรงเรียน
0.00% จาก 122 โรงเรียน
On-Demand 0 โรงเรียน
0.00% จาก 122 โรงเรียน
On-Hand 21 โรงเรียน
17.21% จาก 122 โรงเรียน
Blended 26 โรงเรียน
21.31% จาก 122 โรงเรียน

การเรียนรูปแบบผสมผสาน

9

On-Site และอื่นๆ

22

On-Line และอื่นๆ

3

On-Air และอื่นๆ

1

On-Demand และอื่นๆ

25

On-Hand และอื่นๆ